IJSSELKOGGE KAMPEN

In afwachting van de conservering van de IJsselkogge is de gemeente en monumentenraad nog niet tot een definitief plan gekomen voor het tentoonstellen van de Kogge, de Aak en schuit die ook uit de IJssel zijn gehaald zijn niet bewaard omdat deze in een te slechte staat waren.

Het besluit om de IJsselkogge in Kampen te exposeren is op 3 juli 2014 met een meerderheid van de gemeenteraad genomen (alleen de SGP-fractie stemde tegen, een Kogge is tenslotte geen Ark) door de toezegging van de opgerichte stichting ‘Vrienden van het Koggekwartier’ dat zij het onderhoud van de IJsselkogge vitrine op zich nemen, waren de vaste lasten voor de gemeente zodoende gedaald dat het voor de meeste fracties in de gemeenteraad geen belemmering voor behoud van de IJsselkogge voor Kampen te stemmen.

Rijkswaterstaat draagt het wrak na de conservering over aan het Nationaal Scheepsarcheologisch Depot. De Rijksdienst voor het Cultureel Erfgoed heeft inmiddels met de gemeente Kampen de afspraak gemaakt dat zij het wrak in bruikleen kunnen krijgen om het tentoon te kunnen stellen. Concrete plannen voor een locatie in Kampen zijn er vooralsnog niet.
Het conserveren zal enkele jaren duren, die periode zal de gemeente Kampen gebruiken om te onderzoeken wat er nodig is voor het exposeren.
Hanzestad Kampen is altijd de stad van de koggen geweest, een object van deze klasse zal zeker vijftig jaar lang publiek trekken. Een beetje een ondernemende gemeente of provincie moet zien dat dit een object is waarvan er geen tweede bestaat, Kampen heeft de kans de best bewaarde kogge ooit tentoonstellen.

“Toekomst of fictie”, Burgemees­ter Bort Koelewijn maakte er een mooie paradox van en sprak over: ‘Een kans die dreigt’.

Het ingehouden enthousiasme van het college van В & W ten opzichte van de IJsselkogge kon op bijval rekenen vanuit de gemeenteraad. Bijna alle fracties noemen het besluit van Rijkswaterstaat om de veertiende eeuwse vondst te gaan bergen een gouden kans op een toeristische trekpleister van formaat, maar niet eentje die ten koste van alles gegrepen moet worden.
De gemeentelijk kas maakt snel duidelijk waar al die voorzichtigheid vandaan komt.
De gemeente Kampen heeft een onderzoek laten doen naar expositie en exploitatie van de IJsselkogge, als voorbeeld noemt zij het Reevediep, de toekomstige vaarverbinding tussen de IJssel en het Drontermeer, het onderzoek heeft uitgewezen dat, afhankelijk van de wijze van expositie, de kogge een 40% extra toeristen stroom kan genereren. (PDF versie)
Juni 2013, de gemeente Kampen gaat € 30.000 uittrekken om te laten onderzoeken op welke wijze de kogge geëxposeerd moet worden, de gemeente moet deze zomer nog starten met het onderzoek omdat Rijkswaterstaat in september 2013 wil weten of conserveren/exposeren in Kampen haalbaar is.(PDF versie)
Mocht het in Kampen niet lukken de Kogge tentoongesteld te krijgen zal de Kogge in het Nationaal Depot voor Scheepsarcheologie in Lelystad bewaard worden.
24-09-2013 Het college heeft kennis genomen van de tussenrapportage naar het conserveren en exposeren van de IJsselkogge. Op basis hiervan heeft het college besloten de voorkeursvariant Koggewerf nader te laten onderzoeken.
In het tussenrapport zijn vier varianten (met locatie) afgezet tegen verschillende criteria. Denk daarbij aan economische impact, bereikbaarheid, verwachte bezoekers aantallen en beschikbare ruimte. De betreffende locaties zijn: Koggewerf, Stadskazerne, Buitenwacht en Groene hart.
Het afronden van het haalbaarheidsonderzoek moet uitmonden in een globale businesscase. Daarin wordt antwoord gegeven op vragen zoals; welke investeringen zijn nodig, hoe ziet de exploitatie eruit, wat zijn de beheerslasten, etc. Met het besluit om de locatie Koggewerf nader te onderzoeken wordt focus aangebracht op deze locatie.

In het tussenrapport waren vier varianten (met locatie) afgezet tegen verschillende criteria. Denk daarbij aan economische impact, bereikbaarheid, verwachte bezoekersaantallen en beschikbare ruimte. De betreffende locaties waren: Koggewerf, Stadskazerne, Buitenwacht en Groene hart.

De gemeente kampen onderzocht zelfs een plan om de Kogge in een groot aquarium te exposeren in een soort onderwatermuseum.
De gemeenteraad en een afvaardiging van de huidige Koggewerf in Kampen werden op 15 januari 2014 op het stadhuis geïnformeerd over het plan. Daarbij werden ook de uitkomsten van het onderzoek naar mogelijke ‘droge’ locaties voor de IJsselkogge gepresenteerd. De politiek moest vervolgens voor 1 mei een definitief besluit nemen over het behouden van de kogge voor Kampen, doordat een meerderheid tegen zou stemmen is de stemming door een akkoordje op 15-15 uitgekomen waardoor er tijd werd gecreëerd om geldschieters te vinden, en die werden gevonden in de provincie Overijssel die 250.000 toezegde en een nieuw opgerichte stichting ‘Vrienden van het Koggekwartier’ die het onderhoud op zich wilde nemen.
Het besluit van de gemeente Kampen is overigens geen museum maar een vitrine!, wel is dit ‘een terugvaloptie’. Dit voorlopige plan was nodig om Rijkswaterstaat zo ver te krijgen over te gaan tot berging en con­servering van het laatmiddeleeuwse wrak.
In afwachting van het plan Koggekwartier had men de volgende (tijdelijke) oplossing; Raadsvoorstel_exposeren_IJsselkogge.pdf

Raadsbesluit exposeren IJsselkogge in Kampen 3 juli 2014.
Het besluit om de IJsselkogge in Kampen te exposeren is op 3 juli 2014 met een meerderheid van de gemeenteraad genomen (alleen de SGP-fractie stemde tegen, een Kogge is tenslotte geen Ark) door de toezegging van de opgerichte stichting ‘Vrienden van het Koggekwartier’ dat zij het onderhoud van de IJsselkogge vitrine op zich nemen, waren de vaste lasten voor de gemeente zodoende gedaald dat het voor de meeste fracties in de gemeenteraad geen belemmering voor behoud van de IJsselkogge voor Kampen te stemmen.
In afwachting van de conservering van de IJsselkogge is de gemeente en monumentenraad nog niet tot een definitief plan gekomen voor het tentoonstellen van de Kogge, de Aak en Punter die ook uit de IJssel zijn gehaald worden niet bewaard omdat deze in een te slechte staat waren.

Kampen zeker van terugkeer IJsselkogge
Nieuwsuitzending van Omroep Flevoland van 10 februari 2017 www.omroepflevoland.nl/nieuws/

In afwachting van de conservering van de IJsselkogge is de gemeente en monumentenraad nog niet tot een definitief plan gekomen voor het tentoonstellen van de Kogge

IJsselkogge Kampen
Het besluit om de IJsselkogge in Kampen te exposeren is op 3 juli 2014 met een meerderheid van de gemeenteraad genomen
IJsselkogge Kampen