GEBOUWEN & OBJECTEN-3.0035

“Gevel van een winkelhuis aan den Broederweg No.9 hoek
Groenestraat te Kampen“ Litho “Opgemeten en geteekend door C.v.d.KampWzn fec Kampen oct 1905.”
Uit: Afbeeldingen van oude bestaande gebouwen, uitgegeven door de maatschappij tot bevordering der bouwkunst.
Zeven en veertigste aflevering 1907 plaat 230

“Gebouw Broederweg hoek Groenestraat te Kampen”
Opgemeten en geteekend door C.v.d.Kamp.
Uit: Afbeeldingen van oude bestaande gebouwen, uitgegeven door de maatschappij tot bevordering der bouwkunst.
Zeven en veertigste aflevering 1907 plaat 231

“Gevel aan de Burgwalstraat, voormalige Speldenmakerssteeg, te Kampen”
Opgemeten en geteekend door C.v.d.Kamp Kampen februari 1906
Uit: Afbeeldingen van oude bestaande gebouwen, uitgegeven door de maatschappij tot bevordering der bouwkunst.
Zeven en veertigste aflevering 1907 plaat 232

TWEE OUDE GEBOUWEN TE KAMPEN
Platen 230—232. HET I7E EEUWSCH HOEKHUIS AAN DEN BROEDERWEG,
HOEK GROENESTRAAT.
Te Kampen aan den Broederweg, welke naar de merkwaardige Broederpoort en het fraaie stadsplantsoen voert, vindt men op den hoek der Groenestraat, een nog goed bewaard gebleven hoekhuis, waarin sinds vele jaren (zooals dat vroeger veel in hoekhuizen placht te geschieden) het bedrijf van bakker uitgeoefend wordt. In menige oude stad wordt nog meermalen ,,de bakker van de hoek” aangetroffen.
De perspectief stelt den gevel voor, zooals die gerestaureerd is gedacht. Ook is het opschrift: ,,In de vergulde krakeling,” op de luifel voorkomende, verdicht.
Het uit baksteen in vlechtverband gemetselde fries, boven de nog bestaande eikenhouten puibalk, heeft in ’t midden een vlak gekapte steen, waarop ondergeteekende, behalve beitelslagen, nog het jaartal 1630 heeft gevoelden. Dit jaartal, ongetwijfeld het jaar van den bouw weergevende, is thans onzichtbaar geworden, dank zij de zorg van den vlakplamuren- den schilder.
Men mag veilig aan¬nemen, dat op dit steentje vroeger de figuur gebeiteld was, waaraan het huis toen zijn, ons nu onbekenden, naam ontleende.
Genoemd fries wordt ter weerszijden opgesloten door twee hoeksteenen waarop meesterlijk gebeiteld een ,,Ceres” en een ,,Bachus”.
Het in baksteen uit¬gevoerde metselwerk van den topgevel is verdeeld door horizontale banden van Gildehauser zandsteen, welke, voor zoover die geprofileerd zijn, als waterlijsten dienst doen en met onder- en bovendorpels der kruisvensters samenvallen. De trapjes van den topgevel zijn alle afgedekt met geprofileerde zandsteenen deklijsten.
De kraagsteen, geboorte gevende aan de voormetseling van den top, vertoond ons de kop van een 17en eeuwer met kraag en hoed.
Fraaie ankers met sierlijk gesmeed nokijzer verhoogen de schoonheid van dit huis. Warm-roode baksteenen (klein formaat) afgewisseld door de lichtkleurige zandsteen geeft eene kleurspeling, die voor onze oud- Hollandsche architectuur zoo karakteristiek is en haar steeds een ongemeene schilderachtigheid geeft.
Aan de zijde der Groenestraat vindt men nog het tegenwoordig steeds zeldzamer wordende ,,pothuis”.
Het interieur, hoewel gewijzigd, bezit nog de oorspronkelijke indeeling.

Kampen, November 1907 A.J. Reijers.

GEVEL AAN DE BURGWALSTRAAT
In de Burgwalstraat (vroeger meer beteekenisvol de Speldenmakerssteeg geheeten), wordt de aandacht van den opmerkzamen wandelaar spoedig gevestigd op een pakhuis, dat in zijn gevel den invloed der laat-Gothiek en die der vroeg-Renaissance toont.
Deze gevel is verdeeld in drie traveen, afgewisseld door met holle profielsteenen omzoomde lissenen.
De oorspronkelijke kruisvensters zijn sinds vele jaren door andere vervangen, doch het bouwkundig schema van dezen gevel is nog goed geconserveerd.
Segmentbogen, met het gevelvlak samenvallende, ontlasten de vensters. De banden, sluit- en aanzetsteenen zijn alle van Gildehauser zandsteen; terwijl het overige muurwerk van roode baksteen is opgetrokken. Dit metselwerk is door den tegenwoordigen eigenaar met piëteit geeerbiedigd door het, bij herstelling, wreer in het .karakter van het bestaande blijvende, plat-vol te laten voegen.
Een windas met overgebouwd afdak verhoogt de geestige werking van lijn, kleur en schaduwwal in hooge mate.
In het midden boven een der ontlastingbogen van de 1e verdieping bevindt zich een jaartalsteentje. Op dit steentje zijn gehouwen 2 engelkoppen met bande¬rol, waarop wij, in Gothische karakters, het stichtings¬jaar 1530 lezen
Inwendig worden nog gevonden eenige eikenhouten balken met de bekende peervormig-geprofileerde sleutel¬stukken.
De perspectief geeft ook nog de 17e eeuwsche trap¬gevel van het belendend pand te zien. Deze gevel werd ter wille der volledigheid hier ook afgebeeld.
Van ieder gebouw is een opmeting en perspectief gemaakt door den bouwkundig opzichter, den heer C. van der Kamp Wzn. te Kampen, die, voor de wijze waarop hij dit deed, wel een woord van dank verdient.
Kampen, November 1907 A.J. Reijers.

Afmeting:

35 x 54 cm.

Herkomst: