GEBOUWEN & OBJECTEN-3.0001

24. “De Magistraet en Gezworene Gemeente van de Stad Kampen, gaen Collegialiter naer de Kerk, om de Keurpredikatie aan te hooren, op Woensdag na drie Koningen, in den jare 1760”.
Kopergravure door Simon Fokke (1712-1784). 1761.
Uit: Nederlandsche Jearboeken, inhoudende een Verhael van de merkwaerdigste geschiedenissen, die voorgevallen zyn binnen den omtrek der Vereenigde Provintien sedert het begin des jaers MDCCXLVVII.
Vyftiende Deels Tweede Stuk 1761
Amsterdam, F. Houttuyn. 1761. Fred. Muller, Ned. Historieprenten
no. 4109. gevouwen prent tussen blz 1060 en 1061.

Afmeting:

18 x 23,3 cm.

Herkomst: