GEBOUWEN & OBJECTEN-3.0068

Photo-litho door Wegner & Mottu Amsterdam uit Vademecum der Bouwvakken Tijdschrift voor allen, die belang stellen in eenigen tak van kunst en nijverheid, bij het bouwen beoefend; verkoop, rechtspraak, en alles wat tot nuttige verspreiding geschikt is. 1886 – 1928.
15 januari 1891 zesde jaargang aflevering 2, plaat geplaatst na blz. 16 als plaat 3.
Concertzaal te kampen
Getekend door Ch. H Holgen.

(Bij de plaat.)
Het gebouw dat sedert jaren den naam van concertzaal droeg is niet alleen ingericht tot het geven van concerten maar ook voor tooneelvoorstellingen. De benedenverdieping is geheel voor de exploitatie ingericht, terwijl zich op de verdieping van het middengedeelte de woning voor den pachter bevindt. Op de verschillende rangen is ruimte voor ongeveer 600 personen, het inwendige is, zooveel mogelijk de beschikbare gelden dit toelieten in overeenstemming met de bedoeling van het gebouw gebracht. Het uitwendige is opgetrokken van kleurigen gevelsteen met banden, lijsten, versieringen enz. van kunstzandsteen, terwijl voor enkele versieringen in het frontispies, pilasters enz. Pierre-Ornée is toegepast. De geheele bouw, met uitzondering van het afschilderen, werd aangenomen voor een bedrag van f 32540, terwijl het gereed moet zijn op 15 Aug. 1891.

Afmeting:

26,5 x 38 cm.

Herkomst: