GEBOUWEN & OBJECTEN-3.0068

Photo-litho door Wegner & Mottu Amsterdam uit Vademecum der Bouwvakken Tijdschrift voor allen, die belang stellen in eenigen tak van kunst en nijverheid, bij het bouwen beoefend; verkoop, rechtspraak, en alles wat tot nuttige verspreiding geschikt is. 1886 – 1928.
22 september 1892 zevende jaargang aflevering 20, plaat geplaatst na blz. 178 als plaat 25.
Poortje te Kampen
Getekend door A. J. Reijers.

Bij de Platen.
Verdienstelijke overblijfselen.
Onze platen geven ditmaal eene herinnering aan het verledene. De eerste is een poortje te Kampen opgemeten en in teekening gebracht door den heer A. J. Reijers. Is het eenvoudige architectuur, de verhoudingen zijn echter goed, waardoor het op den beschouwer onwillekeurig indruk maakt. Met was geplaatst in de vestibule van de oude muntmeesterswoning en gaf toegang tot de trap naar de eerste verdieping. Dit jaar moest het wegens verbouwing vervallen. Als metselwerk vormde het eene uitnemende werkproef. De tweede is de welbekende poort staande op den Kloveniersburgwal te Amsterdam, bekend als Oudemanhuispoort. De beeldengroep waarvan de beeldhouwer Ziesenis als maker bekend staat, is zeer fraai. Het poortje in Dorische stijl opgetrokken, is goed van verdeeling en maakt een en ander, dat al zijn er jaren sints de oprichting voorbijgegaan, het was in den aanvang der 18e eeuw, menig vreemdeling niettemin verwijlt om het aandachtig te beschouwen. Wij danken deze opmeting aan den heer Jan Boerma, even als de schets van de fonteingroep in de Watergraafsmeer, ongeveer van denzelfden tijd dagteekenende. Die groep is van uitnemende compositie en behoort nog tot het weinige dat in goeden staat van het verledene is bewaard gebleven. Dat verledene, toen de omgeving van Amsterdam door buitenplaatsen was ingesloten, die door bijzondere rijken aanleg nog algemeene bekendheid hebben, maar door den tijd in verval en verdwenen zijn geraakt.

Afmeting:

26,5 x 38 cm.

Herkomst: