GEBOUWEN & OBJECTEN-3.0070

Photo-litho door Wegner & Mottu Amsterdam uit Vademecum der Bouwvakken Tijdschrift voor allen, die belang stellen in eenigen tak van kunst en nijverheid, bij het bouwen beoefend; verkoop, rechtspraak, en alles wat tot nuttige verspreiding geschikt is. 1886 – 1928.
27 april 1893 achtste jaargang aflevering 9, plaat geplaatst na blz. 74 als plaat 10.
Poortjes te Kampen.
Getekend door H. J. van Dijk.

Teekening van poortjes te Kampen
Hoewel de poortjes waarvan bijgaande platen afbeeldingen geven, niet onder de schoonste kunnen gerekend worden welke door onze vaderen zijn’ gebouwd, meenden wij ze toch merkwaardig genoeg te vinden om ze in wijder kring bekend te maken, te meer omdat zij zichtbare overblijfselen zijn van ons in vele opzichten roemrijk verleden.
Het poortje dat toegang geeft tot de voormalige latijnsche school dateert uit 1631, toen het gebouw, dat deel uitmaakte van de uitgebreide kloostergebouwen, tot Latijnsche school werd ingericht. Het ijzeren hek, dat slechts gedeeltelijk is geteekend, werd in het zelfde jaar aangebracht. Tegenwoordig dient de school voor meer uitgebreid lager onderwijs. Het andere poortje) op dezelfde plaat voorkomende, vertoont den toegang tot het Burger -Weeshuis en werd in 1627 opgetrokken. Op de cartouche van de bekroning staat:
J. C. D.
Mij heeft de wet Alhier gezet, Dat eer en deugt In jonge jeugt En vroom gemoet Werd ingeplant Tot goeden stant. A°. 1627.

Het weeshuis, dat in de middeneeuwen tot klooster diende, heeft in den loop der tijden belangrijke veranderingen ondergaan, tot men het in de 17de eeuw tot weeshuis inrichtte. In het jaar 1719 waren wederom belangrijke herstellingen noodzakelijk geworden, zooals ons den steen boven den ingang meldt:
Dit overoud gestigt, een herberg voor de Weezen, Werd met een zwaren val gedreigd, vrij binnenkort, Of was misschien nu al ten gronde neergestort, Ten waar Opzienderen vlijt en Vaderzorg, geprezen., Hier niet gans tijdig, had door kunst en vlijt voorzien. Men zal deez trouwheid in geheugen best bewaren Door tijdmerk als men schreef, was zevenhonderd jaren En duizend, boven het getal van negentien.
Zijnde toen ter tijd provisoren, de Heeren Burgemeesters Johan van der Wende en Johannes Tallius, en buiten-vaderen Roelof Egbertsen Storm en Albert de Haan als regerende.
In 1665 bouwde men het poortje van het Linneweversgilde, waarvan de profileerin¬gen der basementen geheel verdwenen zijn. Het poortje versierd een steeg die naar de stedelijke werkinrichting voor arme en gebrekkige lieden leidt.
Het Si. Geertruids- of Boven Proveniershuis, waartoe het volgende poortje toegang verleent is eveneens een zeer oud gebouw. Waarschijnlijk in den aanvang der 18e eeuw voor zieken gesticht, dient het tegenwoordig voor ouden van dagen, welke er kosteloos of voor een hoofdsom verpleging genieten.

Afmeting:

26,5 x 38 cm.

Herkomst: