GEBOUWEN & OBJECTEN-3.0073

Photo-litho door Wegner & Mottu Amsterdam uit Vademecum der Bouwvakken Tijdschrift voor allen, die belang stellen in eenigen tak van kunst en nijverheid, bij het bouwen beoefend; verkoop, rechtspraak, en alles wat tot nuttige verspreiding geschikt is. 1886 – 1928.
7 December 1893 achtste jaargang aflevering 25, plaat geplaatst na blz. 202 als plaat 28.
De Hagenpoort te Kampen (afgebroken mei 1993)
Getekend door H. J. van Dijk.

De Hagenpoort te Kampen
door H. J. VAN DIJK.
In vele steden van ons land vindt men tegenwoordig nog oude stadspoorten, de eene meer, de andere minder in goeden staat. Ook Kampen telt er thans nog drie, n.l. de Korenmarktspoort, de Cellebroeder- en de Broederpoort, De Hagenpoort waarvan bij¬gaande plaat de plattegrond en vier aanzichten geeft, bestaat thans niet meer. Daar restauratie hoog noodig was geworden en men de passage aldaar wenschte te verbreeden, heeft men ondanks de vele stemmen die zijn opgegaan om haar te behouden en in den oorspronkelijken toestand te restaureeren, besloten haar aftebreken, hetwelk in mei jl. is geschied. De laatste veertig jaren was zij voor militaire doeleinden in gebruik. De Hagenpoort is waarschijnlijk uit de laatste helft der 15e eeuw en herhaaldelijk door brand vernield, o.a. in 1524 en 1578. In de 16e eeuw diende zij tot gevangenis, o.a. lezen wij: “item, heer Kerstgen Wessels, om een steen te Utrecht te doen wijzen, die gecoemen is in de Haegenpoere daer men misse doet voer die misdedigers, als sie ter justitie gebracht sullen worden een heeren pond vier stuivers brab”. (Zie Mr. J. Nanninga Uitterdijk, archivaris van Kampen – Merkwaardigheden in Kampen).
Na in 1615 met een nieuwe huid van metselwerk voorzien te zijn, onderging de poort waarschijnlijk in 1729 weder eene verandeiing door het vervangen van twee spitsen door platte daken, zooals de plaat te aanschouwen geeft. Schoone motieven van bouwkundige waarde vond men aan de poort niet, toch is het te betreuren dat een monument zoo belangrijk uit een oogpunt van geschiedenis en krijgsbouwkunde, verdwenen is.

Afmeting:

26,5 x 38 cm.

Herkomst: