Koldenhovenpoort

Gelegen aan de IJsselkade aan het einde van de Koldenhovensteeg. Ook wel Zeepziederspoort genoemd. Gebouwd in de tweede helft van de veertiende eeuw. Gesloopt in de vijftiger jaren van de negentiende eeuw.
Van de poorten die stroomopwaarts van de brug stonden legde deze laat­ste kleine waterpoort, in oktober 1841 het loodje.

Koldenhovensteeg
Oudste vermelding 1665, genoemd naar het huis „de Koude Oven” aangetroffen in een akte uit 1680, doch dat waarschijnlijk hetzelfde huis is als dat waarin in 1644 Lambert Jurriaans (in de) Kolden- oven woonde.
De oudst bekende naam die in een stuk uit 1455 wordt aan­getroffen, is Eckelboomsteeg. Naast andere namen is deze tot in de 18e eeuw in gebruik gebleven. De naam kan afgeleid zijn van een huis „De Eckelboom” maar evengoed van een familie van die naam welke gedurende vele eeuwen in Kampen woonde.
Als Lambert Jurriaanssteeg wordt deze steeg vermeld in een stuk uit 1687 terwijl hij als Ryxsteeg wordt aangetrof­fen in een overdrachtsakte van 1724.
Lambert Jurriaansz. Ridder, die van 1655 tot 1673 lid was van de gezworen gemeente en Rijk Ridder, die burgemeester was van 1694 tot 1706, hebben bovenstaande namen aan de steeg gegeven.
Namen als: De Eckelboomspoort (tot 1668), de Lambert Jurriaanspoort (1665), het poor­tje van Ridder naast Vredenburg (1710), Rijx- poort naast het huis waar Vredenburg uit­hangt (1724), Zeepziederspoort naast Vreden­burg (1785) en tenslotte Koldenhovenpoort (18e eeuw) zijn de namen waaronder de in 1841 gesloopte poort in de IJsselmuur bij de Koldenhovensteeg heeft bekend gestaan.

Info over de Koldenhovensteeg uit “Gezichten in de straten van Kampen met een historische beschrijving” door H.W. van den Hoven, K. Schilder, D van der Vlis. 1986.